تحصیلات تکمیلی


جناب آقای ایوب امیر فلاحی

سمت : مسئول تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد ( مدیریت تحول )

داخلی : 130


********************************************
*********************************************************
*****************************************************************

رشته های  فعال تحصیلات تکمیلی :

1 _  علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی ارشد)   ( کد رشته 111248 )

2 _ شیمی (شیمی آلی ) (کارشناسی ارشد) ( کد رشته 111470 )

3 _
زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد) ( کد رشته 121340 )


******************************************************************************************
***********************************************************************
*************************************************
*******************************

فایلهای مورد نیاز :


1