امور کلاسها


جناب آقای ناصر  امیر عابدی

سمت : مسئول امور کلاسها

مدرک تحصیلی :  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

داخلی : 132


بيشتر