کارکنان اداره خدمات آموزشی
تلفن گویا  : 04435663400 
نام و نام خانوادگی :  خانم سمیه  صابر
سمت :  کارشناس

شماره تماس داخلی :
 158
آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
_ مدیریت دولتی
_ مدیریت بازرگانی

_ مدیریت مهندسی پروژه

_ مدیریت جهانگردی

_ مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی

_ فیزیک

_ جغرافیا ( شهری و روستایی)

_ زیست شناسی علوم گیاهی

_ زیست شناسی عمومی

_ شیمی ( محض و کاربردی )
نام و نام خانوادگی :

سمت :  کارشناس

شماره تماس داخلی :
 113

آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
نام و نام خانوادگی : خانم زهرا یارقلی

سمت : کارشناس

شماره تماس داخلی :
159

آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
_ زبان وادبیات فارسی
_ مترجمی زبان انگلیسی
_ مهندسی فناوری اطلاعات

_ مهندسی کامپیوتر نرم افزار
_ مدیریت صنعتی

_ حسابداری
نام و نام خانوادگی : خانم نفیسه صدقی

سمت : کارشناس

شماره تماس داخلی :
112
آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
_ الهیات ( فقه و مبانی )
_ الهیات ( تاریخ و فرهنگ )
_ حقوق
_ مهندسی کشاوررزی ( مدیریت آبادانی )
_ مهندسی معماری
نام و نام خانوادگی : خانم نسرین کوشش

سمت : کارشناس

شماره تماس داخلی :
 114

آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
_ علوم تربیتی ( مدیریت برنامه ریزی )
_ علوم اجتماعی ( پژوهشگری )
_ روانشناسی ( عمومی )
 _ علوم اجتماعی ( برنامه ریزی )

_ زمین شناسی

_ ریاضی
نام و نام خانوادگی : آقای ایوب امیر فلاحی
سمت :  کارشناس

شماره تماس داخلی :
 130

آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
_ زبان و ادبیات فارسی ( کارشناسی ارشد )
_ شیمی ( آلی ) کارشناسی ارشد
_ زیست شناسی علوم گیاهی ( فیزیولوژی گیاهی )

_ تربیت بدنی

_ مهندسی صنایع
نام و نام خانوادگی : خانم سمیه علیاری

سمت : مسئول آزمایشگاهها

شماره تماس داخلی :
 151
آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
_
_
_
نام و نام خانوادگی : آقای
سمت : کارشناس

شماره تماس داخلی :
 
آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
_

_
_
_
نام و نام خانوادگی خانم زینب اطمینان:

سمت   کارشناس :

شماره تماس داخلی :
 119

آدرس پست الکترونیکی : ـ
 رشته ها
_ کاربر ارشد سیستم گلستان
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما